Algemene voorwaarde Kuijten Creatieve Projecten (verder te noemen KCP)
Algemene voorwaarden /Betalingsvoorwaarden (terms of payment)
Betalingstermijnen, 50% bij akkoord, 30% bij start werkzaamheden (binnen 7 dagen na overeengekomen startdatum) en 20% bij oplevering ( met een maximum van veertien dagen na dagtekening factuur).
Start werkzaamheden en oplevering: in overleg.
Een overeenkomst word bindend wanneer voldaan word aan een van de volgende drie dingen. Het getekend retourneren van de offerte, het per e-mail opdracht verlenen of het overmaken van de eerste termijn zoals genoemd in betreffende offerte. In alle gevallen verbind de opdrachtgever zich hiermee tot het voldoen van alle termijn genoemd in betreffende offerte. Als er door toedoen van andere partijen van de afnemer niet tijdig gestart kan worden blijft de verplichting bestaan voor de afnemer, het bedrag van 30% van de aanneemsom, binnen 7 dagen na de overeengekomen datum, over te maken aan KCP. Daar KCP altijd zal proberen de voortgang te bewaken zover dat in haar macht ligt. Garantie: Op alle diensten en producten van KCP is een jaar garantie van toepassing. Op de eventueel geleverde producten en of diensten van derden, zijn de garantiebepalingen van betreffende leverancier(s) van toepassing. Garantie vervalt bij onjuist gebruik en/of door het negeren van gebruiksvoorschriften of bij het niet tijdig melden van ontstane schade door menselijk falen of door clienten/gasten van opdrachtgever. Termijn van melden bij ontstane schade. Ontstaan door onjuiste fabricage en of productie : maximaal twee weken na constateren. Garantie zal binnen een redelijke termijn van maximaal 4 weken na melden in behandeling worden genomen. De ondernemer (KCP) blijft eigenaar van de door hem aan de afnemer verkochte zaken zolang de afnemer de koopprijs (offerte prijs) en het eventueel meerdere verschuldigde (b.v. meerwerk) niet volledig aan KCP heeft voldaan. De afnemer is verplicht voor zorgvuldige behandeling zorg te dragen en mist het recht de zaken aan derden af te staan of in onderpand af te geven, te belenen, of uit de ruimten waar zij geleverd zijn te verwijderen of te doen verwijderen, totdat de gehele koopsom en eventueel daarbij komende rente en gemaakte kosten die terecht zijn gevorderd volledig zijn betaald. Bij werkzaamheden op basis van ’uurtje factuurtje’ dient de rekening binnen 8 dagen na dagtekening te worden voldaan. Dit in verbant met aan te kopen materialen of het voorfinancieren van eventuele onderaannemers. Zekerheidstelling bij zakelijke afnemers. Bij een overeenkomst met een zakelijke afnemer is KCP gerechtigd alvorens te leveren of met de levering of nakoming van de overeenkomst voort te gaan, voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van de afnemer te vorderen. Schadevergoeding bij zakelijke afnemers: KCP is bij de uitvoering van een overeenkomst met een zakelijke afnemer nimmer tot enige andere schadevergoeding gehouden dan in deze offerte uitdrukkelijk benoemde levering van diensten en of producten door KCP. KCP is nimmer verplicht noch verantwoordelijk tot het vergoeden van andere directe of indirecte schade, waaronder begrepen schade van derden, winstderving en dergelijke. Bij overschrijding van de vermoedelijke dan wel vast overeengekomen levertijd is KCP bij een overeenkomst met een zakelijke afnemer niet aansprakelijk voor gevolgschade, hoe ook genaamd.Bij het ondertekenen van deze overeenkomst verplicht KCP zich tot het leveren van besproken producten en/of diensten. De opdrachtgever verplicht zich tot het volledig afnemen en betalen van de offerte. Als mede het tijdig betalen. Mocht dit niet tijdig gebeuren dan behoud KCP het recht de hiervoorgeldende wettelijke rente en proceskosten te verhalen.
Op alle ontwerpen en schetsen van KCP zijn DNR2011 voorwaarde van toepassing.
Kuijten Creatieve Projecten
KvK 34193975
ABN-AMRO NL06ABNA0486724239  
NL001788444B63